easy website maker

ULKOMAALAISLAKI

30.4.2004/301, 203 §

Tulkitseminen ja kääntäminen
Viranomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos ulkomaalainen ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi:

turvapaikkamenettelyssä käsiteltävässä asiassa;
käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa asiassa; taikka
asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.

MIKÄ ON ASIOIMISTULKKAUS?

Asioimistulkkauksella tarkoitetaan viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen dialogin, esimerkiksi haastattelun, kuulustelun tai neuvottelun tulkkausta. Asioimistulkkaus on yleensä konsekutiivista eli peräkkäistulkkausta, jossa tulkkaus toiselle kielelle seuraa heti jokaista puhejaksoa. Puhejakson pituus vaihtelee tilanteen ja puhujan mukaan. Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa lähes samanaikaisesti kuin tulkattava puhuu. Simultaanitulkkausta käytetään yleensä isommissa kokouksissa ja konferensseissa, jolloin käytössä on tulkkauslaitteet. Asioimistulkkaus voi tapahtua joko lähitulkkauksena eli paikan päällä tai etätulkkauksena. Etätulkkaus tapahtuu puhelimen tai videotulkkauslaitteiden avulla.

OIKEUSTULKKAUS?

Oikeustulkkauksella tarkoitetaan oikeudelliseen menettelyyn liittyvien puheenvuorojen tulkkausta. Oikeudellisten menettelyjen osapuolina voivat olla toisaalta esimerkiksi poliisiviranomainen, syyttäjäviranomainen, tuomioistuimen edustajat, maahanmuuttoviranomainen, ja toisaalta yksityishenkilö, jonkin viranomaisten edustaja tai jokin muu taho erilaisissa rooleissa, kuten vastaajana, asianomistajana, todistajana tai avustajana.

MITKÄ OVAT TULKIN TEHTÄVÄT?

Suomessa toimivat asioimistulkit ovat joko hankkineet asioimistulkin ammattitutkinnon toisen asteen koulutuksena tai opiskelleet tulkkaamista ja kääntämistä yliopistossa ja/tai suorittaneet asioimistulkkauskursseja. Tulkilla on kielitaitonsa lisäksi paremmat kulttuuri- ja viestintätaidot kuin tavallisella kielenpuhujalla. Häneltä edellytetään harjaantuneisuutta kasvokkaisviestinnässä, selkeää artikulointia ja miellyttävää puheilmaisua. Ammattilaistulkkina eivät voi toimia asioimistilanteeseen osallistuvien henkilöiden lähisukulaiset, ystävät eivätkä lapset. Tulkin tehtävä on tulkata asioimistilanteessa käytetyt puheenvuorot. Hän selvittää myös sanoman ymmärtämisen kannalta oleellisia kulttuuritaustoja. Tulkit noudattavat työssään asioimistulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita.

ASIOIMISTULKIN EETTISET OHJEET

1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa
11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla
12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.


OHJEET TULKIN KÄYTÖSTÄ

Tulkkaustilanteessa:

- Kohdista puheesi asiakkaallesi ( älä tulkille) ja katso asiakasta kohti
- Puhu selkeästi ja jaksota puhettasi sopivasti
- Vältä ammattislangia, murreilmaisuja ja sanaleikkejä
- Anna tulkin esittää tarkentavia kysymyksiä
- Muista, että tulkkaus tapahtuu minä-muodossa
- Tulkki tulkkaa kaiken, puhu siis vain se, mitä haluat tulkattavan

OSOITE
Svinhufvudinkatu 23
15110
Lahti

YHTEYSTIEDOT

tilaukset(at)tultra.fi
hallinto(at)tultra.fi
p. 0105747130
    0504411895